Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.biurfan.pl Biurfan  Wojciech Kunicki, Elewatorska 29, 15-620 Białystok, NIP 7221318885 Regon: 450719783 tel:725 181 278  Numer konta bankowego mBank 27 1140 1775 0000 2375 4200 1001
 
§ 1 Definicje
 
1.  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.  Sprzedający – 
BIURFAN WOJCIECH KUNICKI
Elewatorska 29
15-620 BIAŁYSTOK
 
3.  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.biurfan.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć Zamówienie.

4.  Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa sprzedaży

5.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

6.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.  Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient

8.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.  Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

11.  Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajduje się w zakładce : informacje o wysyłce

12.  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

13.   Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w zakładce : metody płatności

14.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

15.  Rękojmia – prawo konsumenta do wymiany/naprawy/ zwrotu/ obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zakupionego produktu na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy  za niezgodność towaru z umową.

16.  Odstąpienie od umowy – prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu wydania rzeczy.

17.   System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem. 

§ 2 Zasady ogólne
 
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.biurfan.pl

2.  Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.  Sklep Internetowy www.biurfan.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.  Wszystkie towary oferowane w sklepie www.biurfan.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych,oraz zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.

5.   Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§ 3 Składanie zamówień
 
1.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2.  Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.biurfan.pl są cenami  brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.   Zawarcie umowy  z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który ma być wysłany towar oraz numer telefonu i adres e-mail.

5.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Dokonanie zakupu oznacza wyrażenie zgody na wystawienia faktury jako dokumentu potwierdzającego zakup towarów zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Faktury do zamówienia są przesyłane tylko w formie elektronicznej. 
 
§ 4 Koszty, wysyłka, płatności
 
1.  Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.  Paczki wysyłamy w następujący sposób:     
       a.   Za pośrednictwem firmy kurierskiej
       b.   Przez naszego kierowcę na terenie Białegostoku(tylko firmy i instytucje)

3.  Klient obciążony jest kosztami dostawy (wysyłki).

4.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub dowód zakupu (fakturę)

5.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

a.  Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24

b.   Przelewem na konto bankowe sklepu

c.   Za pobraniem (przy odbiorze towaru)
 
§ 5  Odstąpienie od umowy
 
1.  Konsumentowi,przysługuje na postawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

2.  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Produkty muszą być pełnowartościowe i kompletne. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym tutaj  i odesłać na adres: reklamacje@biurfan.pl

4.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zwieraniu umowy i inny jeżeli był podany w oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nieważną.

6.  Konsument ma obowiązek zwrócić na rzecz Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Do towaru zwracanego powinien być dołączony dowód potwierdzający zakup oraz dane dotyczące konta bankowego, na które Sprzedający powinien dokonać zwrotu środków.

8.  Ze względu na to, iż przy zwrocie Towaru klient dokonuje przesyłki na własny koszt, zwroty „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

9.  Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie Towaru zwracanego przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikłym z nieprawidłowego zabezpieczenia, towar nie będzie przyjęty.

10.  Kwota równa wartości zwracanego Towaru, odpowiadająca kwocie na dowodzie potwierdzającym zakup, zostanie przekazana na konto bankowe Klienta niezwłocznie po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedającego. Koszty odesłania Towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

11.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.      W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b.      W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.      W której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłączne połączone z innymi rzeczami;
d.     W której przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu bądź zaplombowane, jeżeli opakowanie zostało naruszone bądź plomba zerwana po dostarczeniu;

13. Postanowienia ust. 1-12 powyżej mają zastosowanie również do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
§ 6 Gwarancja, Reklamacje, Rękojmia
 
1.  Produkty dostępne na www.biurfan.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym do towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.

2.  Wszystkie produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 24-miesięczna rękojmia Sprzedającego na warunkach uregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn.zm.).

3.  Sprzedający informuje, iż przystąpi do rozpatrywania reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Im szybciej Klient zgłosi swoje roszczenia, tym szybciej Sprzedający będzie w stanie przystąpić do ich rozpatrywania.

4.  Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego tutaj

5.   Po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami sklepu klient odsyła reklamowany towar na adres Sprzedającego lub w przypadku produktów firm Fellowes, Opus, Argo oraz Black Point bezpośrednio do tych firm. Szczegóły dotyczące reklamacji opisane są tutaj.

6.  Reklamację uważa się za uzasadnioną, gdy Towar posiada wadę fabryczną, lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zamówionego Towaru do Klienta lub gdy dostarczony Towar był niezgodny z zamówieniem Klienta.

7.  Gdy reklamacja okaże się uzasadniona Sprzedający wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na swój koszt.

8.  W razie braku możliwości wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedający dokona jego naprawy.

9.  W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem dostarczenia reklamowanego Towaru,jeżeli Klient realizował wysyłkę takiego towary na własny koszt.

10.  Za niezgodność Towaru z umową nie może być uznana sytuacja, w której Klient został poinformowany i wyraził zgodę na zmiany w umowie np. w sytuacji, gdy zgodził się na zamiennik Towaru, lub na Towar powystawowy, lub z wyprzedaży.

11.  Inne wady wykryte w trakcie użytkowania zakupionego Towaru, a nie wynikające z jego naturalnego zużycia, prosimy niezwłocznie zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego tutaj.  

12.  Reklamacje jakościowe rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia przekazania wadliwego produktu przewoźnikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki lub wady produktu,zawierający również dane kontaktowe do osoby reklamującej. 

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.  Dane osobowe Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U. 2014.1182)

3.  Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora służą realizacji  zobowiązań wobec Klientów i są gromadzone wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu własnego,dotyczącego oferowanych produktów.

4.  Dane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy. W celu dostarczenia przesyłek z zamówionymi towarami dane osobowe udostępniane są firmom kurierskim, z którymi Sprzedający ma podpisaną umowę.

5.  Pozostałe kwestię związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w Polityce Prywatności. 

§8 Postanowienia końcowe
 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

2.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów dotyczących realizacji postanowień niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny, ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu  Postępowania Cywilnego.

3.  Właściciel sklepu internetowego www.biurfan.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie zarejestrowanych Klientów.

4.  Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zmiany wprowadzone do regulaminu i niezwłocznie zwrócić się do Właściciela sklepu o usunięcie jego konta z bazy. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmieniony regulamin.
Wersja regulaminu 1.2 z dnia 12.02.2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". biurfan.pl polityka-cookies

Zamknij